Nabór kandydatów do Akademii Młodych Uczonych

Zgodnie z Regulaminem trybu zgłoszenia wraz z rekomendacjami, trybu wyboru i wyborów uzupełniających członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych przyjętym uchwałą nr 1/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011r. Kapituła do spraw Akademii Młodych uczonych ogłasza nabór kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych.

Członkiem Akademii Młodych Uczonych może zostać osoba, która do dnia 15 grudnia 2011 r. nie przekroczyła 38 roku życia oraz legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych może zgłosić:
1) trzech członków Akademii, lub
2) rada naukowa instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
3) rada wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
4) pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki naukowe.

Zgłoszenie kandydata na członka Akademii Młodych Uczonych musi zawierać dokumenty wg poniższej listy przygotowane wg opracowanych wzorów :
- Zgłoszenie kandydata na członka Akademii Młodych Uczonych,
- Ankieta kandydata na członka Akademii Młodych Uczonych oraz wykaz dorobku naukowego, z podziałem na oryginalne prace twórcze, przeglądowe artykuły naukowe, książki naukowe (w tym rozdziały w takich opracowaniach) i patenty,
- Wyrażenie zgody na kandydowanie na członka Akademii Młodych Uczonych.

Termin zgłaszana kandydatów: do 24 października 2011 r.


Dokumenty należy kierować na adres:
Polska Akademia Nauk – Gabinet Prezesa PAN
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa,
Pałac Kultury i Nauki
pokój 2601

osoba do kontaktu: p. Anna Bielec, 22 656-76-89, anna.bielec@pan.pl