Akademia Młodych Uczonych

AMU logo tlo

 

projekt

 

Akademia Młodych Uczonych została powołana Ustawą z dnia z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk w celu "promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej". Ustawowe umocowanie Akademii Młodych Uczonych, jako jedynej w Polsce organizacji skupiającej wyróżniających się młodych naukowców, oraz wzorowana na wyborach członków PAN procedura wyboru jej członków, której głównym kryterium są osiągnięcia naukowe - dorobek badawczy, już od początku istnienia nadały temu gremium szczególną rangę.

Akademia Młodych Uczonych działa w oparciu o Ustawę o Polskiej Akademii Nauk, Statut Polskiej Akademii Nauk oraz własny Regulamin. Akademia Młodych Uczonych wchodzi w skład korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk (PAN), zachowując pełną autonomię w swojej działalności i podejmowanych decyzjach. Każdy spośród członków AMU ma możliwość brania udziału w pracach Polskiej Akademii Nauk poprzez zaangażowanie w działalność wydziałów, oddziałów oraz komitetów naukowych i problemowych.

Do zadań Akademii Młodych Uczonych należy działanie na rzecz aktywizacji środowiska młodych pracowników nauki, a w szczególności:

1) przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki,

2) organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych mających na celu rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych,

3) upowszechnianie wyników z działalności określonej w pkt 2,

4) przygotowywanie opinii oraz ocen naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych,

5) upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

Zgodnie ze Statutem Polskiej Akademii Nauk, "członkowie Akademii Młodych Uczonych wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk spośród wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi młodych przedstawicieli nauki polskiej". Głównym kryterium wyboru przedstawicieli młodych (tu definiowanych jako mających nie więcej niż 38 lat) polskich naukowców jest dorobek naukowy. Kandydatów na członków AMU mogą zgłaszać rady naukowe instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych, wydziałów uczelni mających prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, trzech członków Polskiej Akademii Nauk lub „pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują rożne ośrodki naukowe”. Zgłoszone kandydatury opiniują zebrania plenarne poszczególnych Wydziałów Polskiej Akademii Nauk, a ich rekomendacje przedstawiane są specjalnie w tym celu powołanej Kapitule ds. Akademii Młodych Uczonych. Na podstawie opinii wydziałowych Kapituła tworzy listę kandydatów, którą przedstawia Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, a ten z kolei przedkłada ją do ostatecznej decyzji Zgromadzeniu Ogólnemu Polskiej Akademii Nauk.

Do składu Akademii Młodych Uczonych wybierani są najwybitniejsi polscy młodzi uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, przy czym łączna liczba członków "młodej" Akademii nie może przekroczyć 10% liczby członków Polskiej Akademii Nauk, co oznacza, że jednoczasowo może w niej zasiadać maksymalnie 35 osób. Kadencja członka AMU trwa pięć lat, bez możliwości ponownego wyboru. W pierwszym składzie Akademii Młodych Uczonych znaleźli się liderzy w swoich dziedzinach - naukowcy zazwyczaj wielokrotnie już honorowani innymi prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami naukowymi, do których należą np. granty European Research Council, Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, wybrane programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, czy nagrody - stypendia naukowe tygodnika „Polityka”. Wielu z nich, mimo młodego wieku, posiadało już stanowisko lub tytuł profesora.

Statutowymi organami Akademii Młodych Uczonych są: Zebranie Ogólne i Przewodniczący. Zebranie Ogólne Akademii Młodych Uczonych, na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r. wybrało swoje władze: pierwszym przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych został dr hab. Bartosz Karaszewski, lekarz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a jego zastępcą, dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej.

Galeria plakatów członków AMU

 

you

 

 Akademia Młodych Uczonych PAN

 @AMUPAN1

 Akademia Młodych Uczonych PAN

 Akademia Młodych Uczonych PAN
 

kontakt:
Anna Bielec, Gabinet Prezesa PAN
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Tel.: 22-182-61-14, fax 22 182-70-50, e-mail anna.bielec@pan.pl