Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk są samorządną, współpracującą z wydziałami ogólnokrajową reprezentacją poszczególnych dyscyplin naukowych lub ich grup oraz międzydyscyplinowych problemów naukowych, służącą integrowaniu uczonych całego kraju. W skład komitetów naukowych wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk i instytuty zaplecza naukowo-badawczego resortów, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Z racji ich składów, grupujących wybitnych przedstawicieli całego środowiska naukowego, komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk stanowią najbardziej reprezentatywne grono specjalistów w danej dyscyplinie naukowej.


W celu wykonania określonych zadań naukowych, Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa PAN, tworzy na okres swojej kadencji komitety problemowe, określa ich zadania i strukturę w drodze regulaminu oraz powołuje ich członków. Komitet problemowy może działać przy Prezydium PAN albo przy wydziale Akademii. Skład komitetów problemowych nie stanowi reprezentacji środowiska, lecz jest to właściwie dobrany zespół ekspertów.

Komitety naukowe i problemowe, jako stałe organy Akademii działające przy wydziałach lub bezpośrednio przy Prezydium PAN, pełnią w głównej mierze funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Podstawowym zadaniem komitetów naukowych jest oddziaływanie na rozwój danej dyscypliny naukowej w skali kraju, integrowanie ośrodków i środowisk naukowych oraz rozwiązywanie określonej problematyki naukowej. Szczególne znaczenie ma działalność komitetów w zakresie doradztwa, zwłaszcza opracowywanie ekspertyz, ocen i opinii naukowych dla organów administracji państwowej. Ważne znaczenie ma również działalność komitetów w zakresie upowszechniania i wprowadzania do praktyki gospodarczej i społecznej wyników badań naukowych, w tym szczególnie organizacja konferencji i zebrań naukowych oraz inicjowanie badań naukowych. Część komitetów prowadzi własne wydawnictwa (czasopisma i publikacje zwarte), w których publikowane są prace z obszaru dyscyplin objętych zakresem działania komitetu.

W celu utrzymania i rozwijania współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi, Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii powołuje w drodze uchwały na okres swojej kadencji odpowiednie komitety narodowe. Komitet narodowy może działać przy Prezydium Akademii lub przy wydziale Akademii. Tryb powoływania członków komitetów narodowych i ich przewodniczących określa regulamin uchwalony przez Prezydium Akademii. Prezydium Akademii określa zadania komitetu narodowego oraz powołuje jego przewodniczącego. Funkcję komitetu narodowego Prezydium Akademii może powierzyć odpowiedniemu komitetowi naukowemu lub problemowemu.

WYBORY KOMITETÓW NA OKRES KADENCJI 2011-2014

Na kadencję 2011-2014 Uchwałą nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 26 maja 2011 r. została ustalona lista stałych komitetów naukowych, która obejmuje 95 komitetów naukowych współpracujących z poszczególnymi wydziałami PAN. Prezydium PAN Uchwałą nr 17/2011 z dnia 22 marca 2011 r. utworzyło 6 komitetów problemowych i 3 rady o statusie komitetu problemowego działających przy Prezydium PAN.

Ustalona w/w uchwałami lista komitetów naukowych i komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk na okres kadencji 2011-2014 obejmuje 104 komitety współpracujące z wydziałami PAN lub usytuowane bezpośrednio przy Prezydium PAN.

Komitety naukowe

Komitety problemowe

Komitety narodowe


Zgodnie z delegacją zawartą w art. 35 ust. 9 Ustawy z dnia 30 marca 2010r. o PAN (Dz. U. Nr 96 poz. 619), Prezydium PAN Uchwałą nr 28/2011 z dnia 26 maja 2011r. uchwaliło "Regulamin trybu wyborów członków komitetów naukowych i ich organów" zmieniony uchwałą nr 32/2011 z dnia 1 lipca 2011r.


Zmiana Regulaminu wyborów członków komitetów naukowych
Regulamin wyborów członków komitetów naukowych


Prezydium PAN, na posiedzeniu w dniu 22 marca 2011 r. ustaliło "Zasady powoływania członków komitetów problemowych i ich organów" (załącznik nr 10 do Uchwały nr 17/2011 z dnia 22 marca 2011 r.)

Zasady powoływania członków komitetów problemowych


STRONY INTERNETOWE KOMITETÓW

Przedstawione na stronach internetowych poszczególnych komitetów naukowych współpracujących z określonymi wydziałami PAN i komitetów problemowych działających bezpośrednio przy Prezydium PAN informacje obejmują dane dotyczące ich składów wybranych lub powołanych na kadencję w latach 2011-2014: Strony te prowadzone są przez same komitety i za zamieszczone tam informacje odpowiadają komitety.


TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION